| หน้าที่ท่านบรรเลง | บันทึกข้องน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนด | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- - เข้าระบบผู้ดูแล - -กว่าจะเป็น ... เพลงชาติไทย
     
 


เพลงชาติไทย ..... เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ แสดงความเป็นเอกราชของชาติ เป็นแหล่งรวมใจของคนในชาติให้เป็นจุดเดียวกัน สร้างความภูมิใจในศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพระหว่างคนในชาติ และเพื่อปลุกใจให้เกิดความรักชาติ กว่าจะมาเป็นเพลงชาติในปัจจุบันนั้นได้รับการประพันธ์ ออกมามากมายโดยมีเนื้อร้องและทำนองที่แตกต่างกันไป ผมจึงได้รวบรวมประวัติแบบย่อมาได้ดังนี้ครับ


๑ / ๘

 
     
      By : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล    11/04/2004 10:34 AM  (203.195.105.34)  
 
 
 
  หัวข้อ : 1  
     
 


ภาพ ..... พระยาศรีสุนทรโวหาร


ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๔ ..... เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๕ ได้มีนายทหารอังกฤษ ๒ คน ซึ่งเข้ามาเป็นครูฝึกทหารเกณฑ์ในวังหลวงและวังหน้า คือ ร้อยเอก อิมเปย์ (Impey) และร้อยเอก น๊อกซ์ (Thomas G. Knox) นายทหารอังกฤษทั้ง ๒ นายนี้ ได้ใช้เพลง “ ก๊อดเซฟเดอะควีน” (God Save the Queen) เป็นเพลงฝึกสำหรับทหารแตร และประเทศอังกฤษเองก็ได้ใช้เพลง “ก๊อดเซฟเดอะควีน” นี้เป็นเพลงประจำชาติ ... การฝึกทหารของไทยสมัยนั้นใช้แบบอย่างของประเทศอังกฤษ ดังนั้นเพลง “ ก๊อดเซฟเดอะควีน” จึงถูกใช้เป็นเพลงเกียรติยศ ถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ และใช้สำหรับกองทหารไทยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๙๕ ถึง ๒๔๑๔ เรียกกันว่า “เพลงสรรเสริญพระบารมีอังกฤษ” ...ต่อมา พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จึงได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่ โดยใช้ทำนองเพลง “ก๊อดเซฟเดอะควีน”เดิม แต่ตั้งชื่อเพลงขึ้นใหม่ว่า “จอมราชจงเจริญ” นับได้ว่าเป็นเพลงชาติฉบับแรกของประเทศสยาม


เพลง ..... จอมราชจงเจริญ
แต่งโดย ..... พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ทำนอง ..... ก๊อดเซฟเดอะควีน

๏ ๏ ๏ ความสุขสมบัติทั้งบริวาร เจริญพละ ปฏิภาณผ่องแผ้ว
จงยืนพระชน...มาน นับรอบร้อย แฮ
มีพระเกียรติเพริศแพร้ว เล่ห์ เพี้ยง จันทร ...ฯลฯ


๒ / ๘

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 10:35 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 2  
     
 


ภาพ ..... ขุนวิจิตรมาตรา


ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ..... พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์ ซึ่งในขณะนั้นสิงคโปร์ยังคงเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ กองทหารดุริยางค์สิงคโปร์จึงบรรเลงเพลง “ก๊อดเซฟเดอะควีน” เพื่อถวายความเคารพ ... เมื่อทรงเสด็จกลับถึงพระนคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่าประเทศมีความจำเป็นจะต้องมีเพลงชาติที่เป็นของตัวเองเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติ จึงได้โปรดเกล้าให้ตั้งคณะครูดนตรีไทยขึ้น เพื่อทรงปรึกษาหาเพลงชาติที่มีความเป็นสยามประเทศ มาใช้แทนเพลง “ก๊อดเซฟเดอะควีน” คณะครูดนตรีไทยได้เลือก “เพลงทรงพระสุบิน”หรือเรียกอีกอย่างว่า “เพลงบุหลันลอยเลื่อน” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) โดยนำมาเรียบเรียงใหม่ให้มีความเป็นสากลขึ้นโดยนาย เฮวุดเซน (Heutsen)นับเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่สอง ใช้บรรเลงในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๑๔-๒๔๓๑

สำหรับเพลงชาติไทยฉบับที่สาม ..... คือเพลง “สรรเสริญพระบารมี” (ฉบับปัจจุบัน) ประพันธ์โดย ปโยตร์ สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) นักประพันธ์เพลงชาวรัสเซีย คำร้องเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จฯกรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ใช้บรรเลงเป็นเพลงชาติในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๗๕

เพลงชาติไทยฉบับที่สี่ ..... คือ เพลง “ชาติมหาชัย” ใช้เป็นเพลงชาติในระหว่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยอาศัยทำนองเพลงมหาชัย ส่วนคำร้องนั้นประพันธ์โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อใช้ขับร้องและบรรเลงปลุกเร้าใจประชาชน ก่อให้เกิดความรักชาติและสร้างความสามัคคีในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ต่อมาจึงดำริจะให้มีเพลงชาติแบบสากล จึงได้มีการมอบหมายให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) แต่งทำนองเพลงชาติฉบับแรกขึ้น โดยมีขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) แต่งคำร้อง


๓ / ๘

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 10:37 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 3  
     
 


ภาพ ..... เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี


เพลง ..... ชาติมหาชัย
คำร้อง ..... เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ทำนอง ..... เพลงมหาชัย

๏ ๏ ๏ สยามอยู่คู่ฟ้าอย่าสงสัย เพราะชาติไทยเป็นไทยไปทุกเมื่อ
ชาวสยามนำสยามเหมือนนำเรือ ผ่านแก่งเกาะเพราะเพื่อชาติพ้นภัย
เราร่วมใจร่วมรักสมัครหนุน วางธรรมนูญสถาปนาพาราใหม่
ยกสยามยิ่งยงธำรงชัย ให้คงไทยตราบสิ้นดิน ฟ้า ... ฯลฯ


๔ / ๘

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 10:38 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 4  
     
 


ภาพ ..... พระเจนดุริยางค์


เพลงชาติไทยฉบับที่ห้า ..... คือเพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ ผู้ประพันธ์ทำนองมีคำร้องประพันธ์โดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๗ ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพลงชาติขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น-นราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเป็นประธาน มีกรรมการท่านอื่นๆดังนี้คือ พระเรี่ยมวิรัชพากย์, พระเจนดุริยางค์, หลวงชำนาญนิติเกษตร,จางวางทั่ว พาทยโกศล และนายมนตรี ตราโมท คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับเพลงชาติโดยเฉพาะผลการตัดสินปรากฏว่า เพลงที่ได้รับคัดเลือกคือฉบับที่ประพันธ์โดย จางวางทั่ว พาทยโกศล


๕ / ๘

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 10:39 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 5  
     
 


ภาพ ..... จางวางทั่ว พาทยโกศล


สำหรับเพลงชาติแบบไทยฉบับนี้ ..... ซึ่งต่อมาเรียกว่าเพลงชาติ “แบบไทย” นั้น ท่านผู้แต่งได้ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงหน้าพาทย์สำคัญของไทยที่มีชื่อว่าเพลง “ตระนิมิตร” ให้สามารถบรรเลงเป็นทางสากลได้ ซึ่งเพลง “ตระนิมิตร”นี้เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงครู นักดนตรีจะใช้บรรเลงในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น งานไหว้ครู บรรเลงเป็นการอัญเชิญครูบาอาจารย์เทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนั้นจึงมีความหมายอันควรแก่การเคารพนับถือ เป็นสิริมงคลเหมาะสมที่จะใช้เป็นเพลงชาติไทยได้ เพลงชาติฉบับนี้ได้ใช้เป็นเพลงบรรเลงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการอย่างเป็นทางการอยู่ระยะหนึ่ง ส่วนเพลงชาติในแบบสากลฉบับของ พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) นั้นก็ยังคงนำมาใช้บรรเลงอยู่ด้วยในหลายๆโอกาสเช่นกัน จึงอาจจะกล่าวได้ว่าในยุคนั้นชาติไทยหรือประเทศสยาม ณ เวลานั้นของเรามีเพลงชาติไทยถึง ๒ แบบ ๒ ทำนอง ต่อมาภายหลังคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้ได้มีการพิจารณาว่าให้ใช้เพลงชาติเพียงเพลงเดียวคือให้ยกเลิกเพลงชาติ “แบบไทย”และเลือกเพลงชาติตาม “แบบสากล” ให้คงไว้ใช้ต่อไป


๖ / ๘

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 10:41 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 6  
     
 


ภาพ ..... ฉันท์ ขำวิไล


เมื่อสรุปทำนองหลักของเพลงชาติไทยได้แล้ว ..... ทางคณะกรรมการฯจึงได้จัดให้มีการประกวดบทร้องขึ้นใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯได้พิจารณาให้รางวัลแก่บทร้อง ๒ ฉบับ คือบทร้องของ นายฉันท์ ขำวิไล และบทร้องของขุนวิจิตรมาตรา

เพลงชาติฉบับที่หก ..... คือเพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ ที่เพิ่มคำร้องของนายฉันท์ ขำวิไล เข้าต่อจากคำร้องของขุนวิจิตรมาตรา ใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๒ เป็นเพลงชาติที่เป็นฉบับของทาง “ราชการ” ฉบับแรก สำหรับเพลงชาติฉบับนี้ เนื่องจากมีความยาวมาก ช่วงระยะหนึ่งได้ตัดตอนแบ่งการร้องออกเป็นช่วงเช้าและช่วงเย็น ช่วงละ ๒ บท พอมาตอนหลังจึงตัดตอนเหลือเฉพาะเพลงบรรเลงเท่านั้น และในปี พุทธศักราช ๒๔๘๒ รัฐบาลเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “ สยาม” มาเป็น “ประเทศไทย” ทำให้เกิดการแก้ไขเนื้อร้องใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยประกาศให้ยื่นประกวดเนื้อเพลงที่แต่งให้เข้ากับทำนองเพลงชาติที่มีอยู่เดิม มีรางวัลให้ผู้ชนะเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท การประกวดครั้งนี้ถือเป็นเนื้อร้องเพลงชาติที่แน่นอนสืบไปโดยมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินในชั้นสุดท้าย


เพลง ..... ชาติไทย ฉบับพิสดาร
คำร้อง ..... สง่า กาญจนาคพันธุ์ และฉันท์ ขำวิไล
ทำนอง ..... พระเจนดุริยางค์

๏ ๏ ๏ แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา รวมรักษาสามัคคีทวีไทย
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี ไทยพลีชีวิตร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยโบราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย

๏ ๏ ๏ เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต รักษาสิทธิ์อิสระ ณ แดนสยาม
ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา
ถึงแม้ไทย ไทยด้อยจนย่อยยับ ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า
ควรแก่นามงามสุดอยุธยา นั้นมิใช่ว่า จะขัดสนหมดคนดี
เหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทย มิให้ใครเข้าเหยียบย่ำขยำขยี้
ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสรเสรี เมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตาย
จะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่น ว่าไทยมันรักชาติไม่ขาดสาย
มีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงชาย สยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัยไชโย ...ฯลฯ


๗ / ๘

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 10:42 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 7  
     
 


ภาพ ..... หลวงสารานุประพันธ์


ในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นเอง ..... ผลปรากฏว่าผู้ชนะได้แก่เนื้อร้องที่ประพันธ์โดย นายพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งส่งเข้าประกวดในนามของกองทัพบก คณะกรรมการได้คัดเลือกบทเนื้อร้องของหลวงสารานุประพันธ์เสนอให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัย ที่ประชุมปรึกษาพิจารณาแล้วลงมติรับบทเพลงนั้น โดยแก้ไขไปบ้างตามความเหมาะสม รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้เป็นเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ดังที่เราได้ยินได้ฟังกันจนถึงทุกวันนี้...


เพลง ..... ชาติไทยในปัจจุบัน
ทำนอง ..... พระเจนดุริยางค์
คำร้อง ..... นายพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)

๏ ๏ ๏ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโย ...ฯลฯ


ฟังเพลงชาติไทยฉบับพิสดารได้ที่นี่ .....
-http://web.kku.ac.th/~tnnproject/feb46/news/song.html

---------------------------------------------------
โดย motasports .....
-http://www.manager.co.th/manner/mannerview.asp?NewsID=4642570015787


๘ / ๘

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 10:43 AM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 8  
     
 


ผู้ใหญ่บอกว่า ..... ปัจจุบัน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยที่สั่งสมสืบทอดมายาวนานของชาวไทย ซึ่งแสดงตัวทั้งในรูปของความคิด การพูด และการกระทำ กำลังถูกกระทบกระเทือน บดบัง และในหลายกรณีเกือบถึงความสูญสิ้นต่อความเป็นไทยอย่างหนัก และ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เป็นต้นว่า เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเปิดในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา โรงหนัง หรือโรงละครต่างๆ แต่ก่อนคนไทยจะร่วมร้องด้วย เมื่อมีการเปิดเพลงชาติ ... แต่ปัจจุบัน แม้แต่ในโรงเรียนเอง มีการแสดงความเคารพธงชาติ เปิดเพลงชาติ แต่ไม่มีการร้องเพลงชาติร่วมไปด้วย ซึ่งต่อไป อาจจะร้องเพลงชาติไม่ได้

ในโอกาสนี้ ..... จึงขอเรียกร้องให้ชาวไทยทุกคน ธำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ศิลปะประเพณีต่างๆ ของไทย ให้คงสืบสานคู่กับชาวไทยและชาติไทยตลอดไป ...!!โชคดีนะคะ

\[=^-^=]/ ..... \[=^๐^=]/

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   11/04/2004 12:53 PM  (203.195.105.34)
 

 
  หัวข้อ : 9  
     
  คุณน้ำตาลใจดีจังค่ะ อ่านแล้วมีความรู้ดี  
     
    By: ลอยแก้ว     16/04/2004 01:14 PM  (203.149.54.18)
 

 
  หัวข้อ : 10  
     
  เออ... คือว่า อยากรู้ว่า ทำไมต้องเปลี่ยนจาก "สยาม" มาเป็น "ไทย" ด้วยอะครับ

 
     
    By: snake  Mail to snake   8/05/2004 05:00 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 12  
     
 


จอมพล ป. พิบูลสงคราม ..... นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น .. ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม มาเป็น ประเทศไทย .. โดยกำหนดเป็นรัฐนิยมฉบับที่ ๑ .. ซึ่งคำว่า รัฐนิยม ที่ว่านี้ มีความหมายว่า เป็นประเพณีนิยม ที่คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศใช้ในรูปแบบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีความมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญวัฒนาถาวรของประเทศชาติ ไม่ได้มีลักษณะเป็นกฎหมาย ซึ่งรัฐนิยมฉบับที่ ๑ มีความโดยละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรัฐนิยมใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ

โดยที่ชื่อของประเทศนี้ มีเรียกกันเป็นสองอย่างคือ ไทย และ สยาม แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า ไทย รัฐบาลเห็นสมควรถือเป็นรัฐนิยม ใช้ชื่อประเทศให้ต้องตามชื่อเชื้อชาติและความนิยมของประชาชนชาวไทย ดังต่อไปนี้

ก. ในภาษาไทย
ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ให้ใช้ว่า ไทย

ข. ในภาษาอังกฤษ
๑. ชื่อประเทศ ให้ใช้ว่า Thailand
๒. ชื่อประชาชนและสัญชาติให้ใช้ว่า Thai
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติคำว่า สยาม ไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒


จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

...................................................
อ้างอิงจาก ..... นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๒

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   8/05/2004 07:07 PM  (203.144.143.250)
 

 
  หัวข้อ : 13  
     
  คุณน้ำตาลใจดีจังค่ะ อ่านแล้วรู้ซึ้งเลย ขออนุญาตเอาไปทำรายงานให้น้องนะคะ

วันหลังมีเรื่องอะไรดีๆ แปลกๆ เอามาแบ่งกันอ่านอีกนะ (เว็บน่ารักดีค่ะ)
 
     
    By: เด็กเรียน     21/12/2004 06:50 PM  (203.172.40.20)
 

 
  หัวข้อ : 14  
     
 


แกรมมี่ แจงกรณีเพลงชาติ 6 เวอร์ชั่น ยันไม่ได้ยัดเยียดให้ใครฟัง
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2548 20:47 น.

ดี้ นิติพงษ์ แจงกรณีเพลงชาติ 6 เวอร์ชั่นของแกรมมี่หลังโดนกระแสสังคมพิพากษาอย่างหนัก ยืนยันทำตามหน้าที่ของพลเมืองดี ส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบ เพลงจะถูกนำไปใช้หรือไม่ถูกใช้ก็แล้วแต่ เพราะไม่ได้ไปยัดเยียดให้ใครฟัง ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดแอบแฝงเลย

การจัดทําเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นใหม่โดย จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ในครั้งนี้ เราทําตามหน้าที่ของพลเมืองที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมความเป็นชาติและการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ในฐานะที่เราเป็นคนไทย พลเมืองไทย เป็นบริษัทไทย เราก็ทําด้วยความภูมิใจ ถือว่าได้ทําในสิ่งอันทรงเกียรติ ยืนยันทุกอย่างทำด้วยใจโดยมีเจตนาดีชนิดที่ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าใครรู้สึกไม่ชอบ ทางแกรมมี่เองก็ไม่ได้ไปยัดเยียดให้ใครฟัง และเพลงที่ทำไปจะถูกใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ทางรัฐบาล

ทางแกรมมี่เองมีความสํานึกและตระหนักว่าเราควรทําอะไร เราก็ยังทําเอาไว้ถึง 6 เวอร์ชั่นให้เลือก และยังได้บอกกับทางภาครัฐว่าไม่ต้องเกรงใจ ถ้าไม่ได้ใช้หรือไม่ดีอย่างไรสามารถทิ้งไปได้เลย เพราะเป็นความตั้งใจดี เราไม่ต้องการเอาหน้า แต่เป็นการรับใช้สังคมไทย และเรายังเสนอให้ทางภาครัฐได้ชี้แจงกับประชาชน โดยทําประชาพิจารณ์ด้วย เพราะเราไม่ได้ต้องการยัดเยียด สิ่งที่เราทําก็มิได้คาดหวังอะไร ทีมงานเราทําด้วยใจ ถึงจะใช้หรือไม่ใช้ก็ต้องแล้วแต่ทางภาครัฐพิจารณา

ส่วนที่มีทั้งหมด 6 เวอร์ชั่น เราทําออกมาโดยอิงจากการนําไปใช้งานในกาลเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งก็แล้วแต่ทางภาครัฐจะใช้หรือไม่...ส่วนเนื้อเรื่องและทํานองนั้นคงเดิม...เพียงแต่มีการอัดเสียงใหม่ ซึ่งถ้าสังเกตจริงๆ แม้กระทั่งเพลงชาติของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่อง ก็ยังอัดเสียงไม่เหมือนกันเลย สิ่งที่เราทําก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเช่นกัน>>>>>> คลิกที่นีเพื่อฟัง เพลงชาติไทย ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน

>>>>>> คลิกที่นีเพื่อฟัง เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 1. แบบเป็นทางการ

>>>>>> คลิกที่นีเพื่อฟัง เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 2. แบบเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าว

>>>>>> คลิกที่นีเพื่อฟัง เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 3.แบบเปิดในงานลีลาศ

>>>>>> คลิกที่นีเพื่อฟัง เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 4.แบบแดนซ์รุ่นใหม่เอาใจวัยรุ่น

>>>>>> คลิกที่นีเพื่อฟัง เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 5.แบบเอาใจเด็กเล็ก

>>>>>> คลิกที่นีเพื่อฟัง เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 6.แบบเอาใจผู้สูงอายุ


---------------------------------------------------
อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการฯ

 
     
    By: น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   3/08/2005 07:22 PM  (58.10.152.99)
 

 
  หัวข้อ : 15  
     
  รายละเอียดเยอะดีค่ะ  
     
    By: Masato     16/08/2005 07:49 PM  (203.118.123.69)
 

" ?????? "    ???   test   3/02/2016 02:39 PM
     
  http://ชาติไทย.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/  
     

     
 
       
ชื่อ - นามสกุล ::
  *
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
       
     
 
     
 
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ


Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.