| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- แก้ไขข้อมูล | - เข้าระบบผู้ดูแล | ตั้งกระทู้ใหม่ - -ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร

เห็นว่าเป็นวันพระ ก็น่าจะมารู้อะไรใหม่ๆบ้างสำหรับคนที่เพิ่งสนใจธรรมนะ จะได้รู้จุดมุ่งหมายของชีวิตไง
*******
" มิได้คิดจะสอน หากเพียงทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดี"
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ? ตอนที่1

(คัดลอกจากหนังสือ พุทธธรรม พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต )
ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

ในสมัยปัจจุบัน ความเข้าใจและความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การมองนิพพานโดยฐานเป็นเมืองแก้วแห่งบรมสุขนิรันดรอย่างในสมัยโบราณ ได้กลายไปเป็นความรู้สึกว่าหมดสิ้นขาดสูญ ยิ่งมาเหินห่างจากคำสอนของพุทธศาสานาและถูกความนิยมปรนเปรอทางวัตถุ ซ้ำเข้าอีก คนยุคปัจจุบันก็เลยมักมีความรู้สึกต่อนิพพานในทางลบ เป็นเป็นภาวะที่พึงเบือนหรือผละหนี อย่างน้อยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเหลือเกินซึ่งไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ในสภาพเช่นนี้ นอกจากจะต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิพพานให้เกิดขึ้นแล้ว มีภูมิธรรมระดับหนึ่งที่ควรช่วยกันชักจูงคนให้หันมาสนใจ คือ ความเป็นโสดาบัน ซึ่งเป็นอริยบุคคลระดับต้นหรือสมาชิกกลุ่มแรกในชุมชนอารยะ ความจริง ความเป็นโสดาบันนี้เป็นสิ่งที่ควรสนใจ ไม่เฉพาะในระหว่างที่กำลังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์เท่านั้น แม้ตามปกติก็เป็นข้อที่ควรเน้นเสมออยู่แล้ว แต่มักถูกละเลยหรือมองข้ามกันไปเสีย ความจริง ความเป็นพระโสดาบันก็ดี ภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้ ก็ดี เป็นสิ่งที่ควรจะสนใจและเน้นกันให้มาก แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ว่า
“ ภิกษุทั้งหลาย! เหล่าชนทั้งหลาย ทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ และคนที่พอจะรับฟังคำสอน ไม่ว่าจะเป็นมิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติหรือสาโลหิตก็ตาม พวกเธอพึงชักชวน พึงสอนให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงมั่นในองค์คุณของโสดาบัน 4 ประการ ”
ภาวะและชีวิตของพระโสดาบัน ไม่ห่างไกลและไม่น่ากลัวเลยสำหรับปุถุชนทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบัน กลับจะเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนด้วยซ้ำ พุทธสาวกโสดาบันจำนวนมากมายในพุทธกาลเป็นคฤหัสถ์ ดำเนินชีวิตที่ดีงาม ชอบด้วยศีลธรรม อยู่ท่ามกลางสังคมของชาวโลก มีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุข บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน แก่พระศาสนาและแก่บ้านเมือง มีชีวประวัติที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่าง ท่านเหล่านี้แม้จะได้บรรลุภูมิธรรมสูงแล้ว แต่ยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่ เมื่อประสบความพลัดพราก ยังโศกเศร้าร่ำไห้ ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชน แต่ละเมียดเบาบางกว่า และจะไม่ทำความชั่วความผิดที่เสียหายร้ายแรง และความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทุกข์ส่วนใหญ่ที่ละได้แล้ว เป็นผู้มีพื้นฐานอันมั่นคง ที่จะนำชีวิตตนเดินทางก้าวหน้าไปในมรรคาแห่งความสุขที่ไร้โทษและกุศลธรรมที่ไพบูลย์ พุทธสาวกโสดาบันที่พึงออกชื่อเป็นตัวอย่างแสดงหลักฐานไว้ ณ ที่นี้ เช่น พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคธ ผู้ทรงถวายเวฬุวันเป็นสังฆารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และทรงรักษาอุโบสถเดือนละ 4 ครั้ง อนาถบิณฑิกเศรษฐี เจ้าของทุนสร้างวัดเชตวันที่มีชื่อเสียง ผู้บำรุงพระสงฆ์และสงเคราะห์คนอนาถาอย่างไม่มีใครอื่นเทียบเท่า นางวิสาขามหาอุบาสิกา เอตทัคคะฝ่ายทายิกา ผู้แม้มีบุตรธิดามากถึง 20 คน แต่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี มีบทบาทช่วยกิจการของสงฆ์อย่างสำคัญ เป็นผู้กว้างขวางและมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมแคว้นโกศล หมอชีวก โกมารภัจ แพทย์ใหญ่ประจำองค์ราชาแห่งมคธ ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ ผู้มีเกียรติคุณยั่งยืนตลอดมาในวิชาแพทย์แผนโบราณ นกุลบิดาและนกุลมารดา คู่สามีภรรยาผู้ครองรักอันภักดีมั่นคงตราบชรา และปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไป (ต่อคราวหน้านะ)

    �� : นรชาติ     ����� : 18/09/2003 05:04 PM

 
 
�����Դ��繷��: 1

ทางพระพุทธศาสนา บางทีก็พูดให้เราเข้าใจได้ยากๆนะคะ

ตาลเข้าใจว่า ..... การเกิดเป็นคนนั้น อยู่ที่เราจะให้ความหมายนั้นเป็นไปในทางใด
ถ้าเราให้ความหมายของการเป็นคน ควรมีราคา หรือ คุณค่า
หากเรามีเพียง "ราคา" ก็คงเหมือนวัตถุ
แต่ถ้าเมื่อเรามี "คุณค่า" ก็น่าจะสมควรแก่ความเป็น "คน"

"ราคา" ..... มีสูง และ ตกต่ำได้

"คุณค่า" ..... คงที่อยู่เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม
แต่การเพิ่มคุณค่าให้สูงเด่นยิ่งขึ้นนั้น ย่อมทำได้เสมอ

เฉพาะ ..... ความเป็นคนแค่เพียงราคา ราคาของคน จึงมีทั้งถูกบ้าง แพงบ้าง
ผลสุดท้ายก็อาจจะเลือกที่เราจะสนใจนั้นได้ยากมาก

ส่วนคุณค่า ..... มีแต่เพิ่มทวีมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนของลายคราม
ยิ่งนานวัน ก็มีคุณค่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

ดังนั้น ..... ตาลจึงสรุปได้ว่า
"คุณค่าของคน" ..... ขอให้มีแค่ ความรู้ และ ความดี อย่างจริงจัง
อย่าให้จิตวิญญาณของตัวเองตำหนิได้ เพราะไม่ใช่เพียงแต่เรารู้เท่านั้น
แต่เรายังสามารถกระทำตามที่เรามีความรู้นั้นๆได้อีกด้วย

เรา ..... ไม่สามารถเลือกเกิดได้ แต่เราสามารถที่จะเลือก "เป็นคนดีได้เสมอนะคะ"

และ ตาลมั่นใจว่า ..... ถ้าเรามีเจตนาที่ดี และ ทำดีอย่างจริงจัง เราจะได้รับผลดีนั้นตอบเสมอคะ
"อย่าลืมนะคะ ..... เป็นคนดี ... คิดดี ... ทำดี และ ไม่โลก
ทุกอย่างก็จะดีตามมาเองคะ ..... ฯลฯ"


โชคดีค่ะ บ๊ายบายนะคะ

"น้ำตาล"
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 19/09/2003 11:31 AMชื่อ ::
  *
  รหัสผ่าน ::  
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ

Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.