| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- แก้ไขข้อมูล | - เข้าระบบผู้ดูแล | ตั้งกระทู้ใหม่ - -ความสำคัญของใบมงคลสมรส

ความสำคัญของใบมงคลสมรส
ช่วยบอกหน่อย
่ส่งไปทางอีเมล์นะค่ะ

    �� : ณัฐนรี  Mail to ณัฐนรี   ����� : 6/11/2005 01:22 PM

 
 
�����Դ��繷��: 1


*** คนไทยทุกคน
มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทยการสมรสที่สมบูรณ์
จะต้องมีการจดทะเบียนสมรส เพื่อให้ถูกต้องทางด้านนิตินัย


ตรวจสอบสถานภาพการสมรสของบุคคลอื่น
เนื่องจากสถานภาพการสมรสเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ซึ่งต้องถือเป็นความลับ ตามมาตรา 4 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เว้นแต่ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ. 2478 จะขอตรวจสอบหรือคัดสำเนาทะเบียนสมรสโดยยื่นคำร้อง และแสดงหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อนายทะเบียนกลางด้วยตนเองในวัน เวลา ราชการ สำหรับกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคำร้องด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ กิ่งอำเภอ เขต เพื่อส่งให้นายทะเบียนกลาง


การจดทะเบียนสมรส
คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส
- ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
- ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
- ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
- ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

- จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย ในกรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

- หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
* คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
* สมรสกับคู่สมรสเดิม
* มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
* ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
* ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
- สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
- หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้นมอบหมาย พร้อมคำแปล ในกรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส


ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส
- การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

- คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส

- คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม

- คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล จากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรองการแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต


ค่าธรรมเนียม

- การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

- การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน เสียค่าธรรมเนียนประมาณ 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ รับ - ส่ง นายทะเบียน


การจดทะเบียนหย่า

สามี ภรรยา จดทะเบียนสมรสด้วยกัน หากต้องการหย่าจากกัน ถ้าทั้งคู่ตกลงยินยอมจะหย่ากันโดยสมัครใจ สามีภรรยาคู่นั้นก็สามารถจูงมือกันไปจดทะเบียนหย่าที่อำเภอได้เลย โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ เพราะถือว่าการสมรสเป็นสัญญาทางแพ่ง เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเลิกสัญญาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะกระทำได้

แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งต้องการหย่า แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการหย่า หรือต้องการหย่าเช่นกัน แต่ยังตกลง เรื่องลูก หรือทรัพย์สินกันไม่ได้ จึงไม่หย่าให้ตามอีกฝ่ายต้องการ ฝ่ายที่ต้องการหย่า จำเป็นต้องนำคดีมาสู่ศาล คือให้ศาลพิพากษาให้สามีภรรยาให้หย่าขาดจากกัน

ดังนั้น ในการฟ้องคดีคู่สมรส จะต้องอาศัยเหตุฟ้องหย่าเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือหลายสาเหตุตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ จะอาศัยเหตุอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มาเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ แม้สามีภรรยาคู่นั้นอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา ตลอดมาเป็นเวลาเกินหนึ่งปี โดยภรรยาไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกับสามีอีกต่อไป และการไม่ให้หย่าขาดจากกัน ย่อมไม่เกิดผลดีแก่ฝ่ายใดเลยก็ตาม แต่ถ้ากรณีระหว่างสามีหรือภรรยาที่มาฟ้องหย่านั้น หากยังไม่มีเหตุตามกฎหมาย เพียงพอที่จะขอหย่าขาดได้ ศาลก็อาจจะพิพากษาไม่ให้มีการหย่ากัน ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องหย่ามาก็ได้


--------------------------------------------------
อ้างอิงจาก ..... หนังสือกฎหมายทั่วไป

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 6/11/2005 03:21 PMชื่อ ::
  *
  รหัสผ่าน ::  
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ

Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.