| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- แก้ไขข้อมูลสมาชิก | เข้าระบบผู้ดูแล | ตั้งกระทู้ใหม่ -ย้อนรอยตำแหน่ง 'องคมนตรี ' '17ที่ปรึกษาในพระองค์' ชุดปัจจุบัน

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระมหากษัตริย์ของไทยทรงมีพระราชภารกิจมากมาย ทั้งในด้านราชการและสังคม ทรงพระวิริยะอุตสาหะช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ เรื่อง พร้อมทรงติดตามผลอย่างใกล้ชิด เมื่อทรงมีพระราชภารกิจมากมายเช่นนี้ จึงจำเป็นต้องมีผู้รับสนองเบื้องพระยุคลบาท แบ่งเบาภารกิจไปทำเท่าที่จะทำได้
และนี่เองคือที่มาของตำแหน่ง "องคมนตรี" หรือ "ที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์" ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานถวาย ในหลากหลายชิ้นงาน อาทิ พิจารณาและถวายความเห็นประกอบร่างกฎหมายทั้งปวง ที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อขอพระ ราชทานพระมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย พิจารณาและถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ถวายความเห็นสนองพระราชกระแสเรื่องอื่น ๆ ที่ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา รวมถึงการดูแลโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาชนบท และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ตำแหน่ง "องคมนตรี" มีประวัติความเป็นมาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อทรงบรรลุนิติภาวะรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองแล้ว ได้ทรงแต่งตั้งที่ปรึกษาในพระองค์ขึ้นทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ เพื่อสอดส่องเหตุการณ์บ้านเมือง ทุกข์สุขของราษฎรและกราบบังคมทูลให้ทรงทราบ โดยในระยะแรกนั้นยังไม่ได้เรียกว่า "องคมนตรี" แต่จะใช้คำว่า "ปรีวีเคาน์ซิล" (Privy Council) หรือ "ที่ปรึกษาในพระองค์" แทน
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติคำว่า "องคมนตรี" ขึ้นใช้แทน "ที่ปรึกษาในพระองค์" มีการตั้งองคมนตรีขึ้นใหม่ตามพระราชอัธยาศัย และได้พระราชทานตำแหน่งองคมนตรีแก่ข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานพานทองเครื่องยศ หรือผู้ที่ ทรงเห็นสมควร โดยตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตั้งองคมนตรีเป็นประจำทุกปี เป็นผลให้จำนวนองคมนตรีในรัชกาลนี้มีจำนวนมากถึง 233 คน และอยู่ในตำแหน่งไปจนสิ้นรัชกาล

ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เนื่องจากองคมนตรีมีจำนวนมาก ไม่สะดวกในการเรียกประชุม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง สภากรรมการองคมนตรี ขึ้นตามพระ ราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470 และทรงคัดเลือกองคมนตรีที่ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จำนวน 40 คน เข้ามาเป็นกรรมการองคมนตรี เพื่อทำหน้าที่ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการตามแต่จะโปรดเกล้าฯ พระราชทานลงมาให้ปรึกษา
ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภากรรมการองคมนตรีได้ปฏิบัติหน้าที่และทำการประชุมอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จึงได้มีการประกาศยก เลิกพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470 เป็นผลให้องคมนตรีและสภากรรมการ องคมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นพ้นจากตำแหน่งไป

จวบจนรัชกาลปัจจุบัน ตามรัฐธรรม นูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ใช้บังคับอยู่ได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะองคมนตรีไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี โดยการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย และก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ และจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง.

คณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน
1.พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

2.นายเชาวน์ ณศีลวันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฯลฯ

3.นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ปรึกษาพิเศษขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฯลฯ

4.พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตประธานกรรมการบริษัทเครดิตอุตสาหกรรมสยาม จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

5.พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล ประธานโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง ฯลฯ

6.พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

7.นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

8.พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล ที่ปรึกษาพิเศษขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

9.นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ

10.นายจำรัส เขมะจารุ อดีตประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการกฤษฎีกา ฯลฯ

11.หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ อดีตราชเลขาธิการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

12.หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

13.นายศักดา โมกขมรรคกุล อดีตประธานศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการกฤษฎีกา

14.นายเกษม วัฒนชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ

15.นายพลากร สุวรรณรัฐ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ

16.นายสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล รองประธานกรรมการบริหารในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

17.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

ศิริรัตน์ สาโพธิ์สิงห์/ เรื่อง
สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี

    โดย : พี่เก่ง     เมื่อ : 3/11/2004 07:24 PM

 
 
ความคิดเห็นที่: 1

ตอบคำถาม

เงินเดือนองคมนตรีเท่าไหร่?

ประธานองคมนตรี 100,000 บาท
องคมนตรี 87,000 บาท

อายุราชการนานเท่าใด?

องคมนตรีปัจจุบัน มีอายุงานคือ จนกว่าจะถึงแก่อสัญกรรม เนื่องจากสมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ กราบบังคมทูลลาขอลาออกเพื่อดูแลสุขภาะ แต่ได้รับโปรดเกล้าฯให้พักรักษาตัวได้แต่ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนอสัญกรรม

เกียรติยศขององคมนตรีมีเท่าใด?

สำหรับคนไทย เป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตที่ได้เข้ารับใช้เบื้องยุคลบาทอย่างใกล้ชิด
การคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งองคมนตรี เป็นพระราชอำนาจโดยพระราชวิจารณญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เพียงพระองค์เดียว ผู้ที่จะได้รับโปรดเกล้าฯจะได้รับการจับตามองเป็นระยะเวลานานหลายๆปี เมื่อโอกาสอันสมควร ก็จะได้รับการโปรดเกล้าฯผ่านสำนักพระราชวัง

    โดย : พี่เก่ง     เมื่อ : 3/11/2004 07:34 PM


ความคิดเห็นที่: 2


พล.ร.อ.ชุมพล ปัจจุสานนท์ อายุ 61 ปี เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนายทหารเรือ คือ พล.ร.ต.แชน อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์

พล.ร.อ.ชุมพล จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 13 เรียนต่อโรงเรียนนายเรือรุ่น 10 ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่น 39 วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 26 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40

ก่อนเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อเดือนตุลาคม 2546 นั้น พล.ร.อ.ชุมพลผ่านประสบการณ์ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกองทัพเรือ อาทิ ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว เรือหลวงพระทอง เรือหลวงตาปี เป็นหัวหน้าแผนกยุทธการ รองเสนาธิการกองเรือดำนำ ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง เขต 3 และเสนาธิการกองทัพเรือ

พล.ร.อ.ชุมพล เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2487 สมรสกับ พ.อ.หญิงทรรศนีย์ มีบุตร 2 คน บุตรชายเป็นนายทหารเรือ ได้แก่ เรือโทวรฐ ปัจจุสานนท์ และ น.ส.ปณิตา

องคมนตรีคนใหม่ มีเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกายวันละ 4 กิโลเมตร วิ่งมานานกว่า 30 ปีแล้ว


โดย ... นสพ. มติชน วันที่ 16 มีนาคม 2548

    โดย : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  เมื่อ : 16/03/2005 06:14 PM


ความคิดเห็นที่: 3

องคมนตรีคนใหม่

นายสันติ ทักราล อายุ 63 ปี อดีตดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา เป็นชาวแพร่ บิดามารดามีอาชีพขายผ้า เข้ามาเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จากนั้นหันมาสนใจด้านกฎหมาย เรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 2 เหตุผล คือ ชอบเป็นการส่วนตัวและญาติพี่น้องถูกโกง โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อจึงรู้สึกว่า "ไม่เป็นธรรม"

หลังสำเร็จ "นิติศาสตร์บัณฑิต" ศึกษาต่อเนติบัณฑิต ก่อนไปเป็นทนายความเนื่องจากมีอายุน้อยเกินกว่าจะสอบไปเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการ

เมื่ออายุ 25 ปี สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ผ่านการอบรมจากสถาบันกฎหมายอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา และทุนฝึกอบรมผู้พิพากษาศาลสหรัฐ

นายสันติดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษา ประจำศาลต่างๆ อาทิ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง รองประธานศาลฏีกา จนกระทั่งเป็นประธานศาลฎีกา

หลังเกษียณอายุราชการ ยังเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาภาษีอากรกลาง และได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนจะได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นองคมนตรี


*** หาภาพในข่าวไม่มี ท่านใดมีช่วยโพสให้หน่อยนะคะ .... ขอบคุณมากๆ นะคะ :-)


โดย ... นสพ. มติชน วันที่ 16 มีนาคม 2548

    โดย : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  เมื่อ : 16/03/2005 06:29 PMชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ

Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.