| หน้านี้ท่านบรรเลง | บันทึกของน้ำตาล #2 | หลบงานมาเล่นเน็ต | หนอนหนังสือ |
| โพสต์รูปให้เพื่อนดู | สมุดลงนามสำหรับผู้มาเยือน | กระดานเสวนา | หนัง กะ เรา|

- แก้ไขข้อมูล | - เข้าระบบผู้ดูแล | ตั้งกระทู้ใหม่ - -พระบารมีในหลวง หนุนนำการประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่


ความสำเร็จยิ่งใหญ่ของการเป็นเจ้าภาพ เอเปค 2003 ..... ครั้งนี้คือ ภาพลักษณ์, หน้าตา และ ศักดิ์ศรี ของ ประเทศไทย, คนไทย มากกว่า เนื้อหา ที่ทั้ง ไม่ให้ผลทันตา และทั้งยังต้อง ผ่านการพิสูจน์ด้วยระยะเวลา ว่าจะเป็นผลที่ตกแก่ คนทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะ กลุ่มทุน ส่วน ชาวบ้านทั่วไป นั้นต้องรอผลจาก ทฤษฎีน้ำหยาด : Trickle Down Effect เหมือนเดิม

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่เพียงเป็นเพราะ ..... ฝีมือ, ความสามารถ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพียง ลำพัง พิเคราะห์ดูให้ดีแล้ว “เซี่ยงเส้าหลง” เห็นว่าเกิดขึ้นจาก ลักษณะพิเศษของประเทศไทย ที่ปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึง ลักษณะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และ บุญญาธิการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ด้วย

เป็น บุญยิ่งนัก ของประชาชนชาวไทย ..... ที่มี พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน อยู่ เหนือเกล้า หลายครั้งหลายหนแล้วที่ วิกฤตในบ้านเมือง สามารถ ยุติลง เพราะ พระบารมี นับจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 17 - 20 พฤษภาคม 2535 และ ฯลฯ รวมทั้ง พระราชทานการต้อนรับผู้นำทั้ง 20 เขตเศรษฐกิจ ในฐานะ แขกเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่าย ๆ และบ่อยครั้งนักที่ ผู้นำ 3 ชาติมหาอำนาจ อย่าง สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย และ จีน จะมา พบกัน และเป็น พระราชอาคันตุกะ ใน ห้วงเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ์ใน กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจำลอง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน มาให้เป็น การแสดงพิเศษ นั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งใน ประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรม นี่คือ คุณูปการ ของ สถาบันพระมหากษัตริย์ในระบบรัฐสภา ที่แม้จะไม่มี พระราชอำนาจทางการเมือง-การบริหารราชการแผ่นดิน ปรากฏอยู่ในมาตราใดมาตราหนึ่งของ รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร แต่ความจริงแล้วใน รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี, รัฐธรรมนูญในหัวใจพสกนิกร หรือนัยหนึ่ง Constitutional Convention ย่อมมี พระราชอำนาจ อยู่อย่างแน่นอน

เพราะ ..... การเมือง, การปกครอง และ การบริหารราชการแผ่นดิน ที่ สมบูรณ์ นั้นจะต้องมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่มีไว้เพื่อ ธำรงศักดิ์ศรีของบ้านเมือง อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ บริหารบ้านเมืองตามความต้องการของประชาชน, รับผิดชอบต่อประชาชน ส่วนแรกคือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนหลังคือ รัฐบาล-รัฐสภา นั่นเอง

ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ..... วอลเตอร์ แบกชอท (ค.ศ. 1826 - 1877) พรรณนาไว้ในหนังสือชื่อ The English Constitution เมื่อ ปี 1867 และ เกษม ศิริสัมพันธ์ นำมาอรรถาธิบายในปาฐกถาพิเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง เมื่อ 15 ปีก่อน โน้นแล้ว บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นอีกคนหนึ่งที่ร่วมขยายความเมื่อ 10 ปีก่อน โน้นว่า พระราชอำนาจที่ไม่ได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรของพระมหากษัตริย์ไทยมีมากกว่าพระมหากษัตริย์ของยุโรป เพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงอยู่ใน ราชสมบัติ มา ต่อเนื่อง-ยาวนาน ไม่แพ้กษัตริย์พระองค์ใดในโลก 57 ปีเต็ม นับแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2489 เกือบจะเท่ารัชสมัย ควีนวิคตอเรีย ที่ครองราชย์อยู่รวม 64 ปี (ระหว่าง ปี 1837 - 1901) ทำให้ ทรงรู้ทรงเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ในบ้านเมืองมาโดยตลอด เป็น แหล่งสะสมประสบการณ์ของบ้านเมืองไว้มากที่สุด มากกว่า รัฐสภา, รัฐบาล เพราะทั้ง 2 สถาบันดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการเมือง ชนิดที่เรียกว่า มาแล้วก็ไป แตกต่างจาก สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรง ดำรงอยู่ ชั่วกาลนาน

ประเด็น พระราชอำนาจที่ไม่ได้บัญญัติไว้ นี้ ..... วอลเตอร์ แบกชอท ผู้ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการของนิตยสาร The Economist ตั้งแต่ ปี 1860 แจกแจงนี้ว่ามีอยู่รวม 3 ลักษณะ คือ The right to be consulted - พระราชอำนาจในการที่จะทรงรับคำปรึกษาและพระราชทานคำแนะนำให้แก่รัฐบาล, The right to encourage - พระราชอำนาจที่จะทรงสนับสนุนหรือให้กำลังใจรัฐบาลในนโยบายหรือการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ The right to warn - พระราชอำนาจที่จะทรงตักเตือนรัฐบาลให้ตระหนักถึงความเสียหายในการกระทำบางประการ นั่นเอง

ด้วยนัยนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ ..... จึงไม่ใช่แต่มีหน้าที่ในฐานะเป็น ส่วนธำรงศักดิ์ศรีของบ้านเมือง แต่ยังทรงมี พระราชอำนาจที่สำคัญ, พระราชอำนาจซึ่งไม่ประจักษ์แจ้งเปิดเผยออกมา และจะทรงใช้พระราชอำนาจเหล่านี้ด้วย ความระมัดระวัง, ไม่เปิดเผย เพราะเป็นเสมือน พระราชอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง คอยประคับประคองการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในพระองค์ นี่เป็นข้อสรุปจาก วอลเตอร์ แบกชอท ในหนังสือที่เขียนขึ้นเมื่อ ปี 1867 เป็นที่เห็นพ้องต้องกันจาก เกษม ศิริสัมพันธ์, บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และเชื่อว่า ผู้อ่านทุกท่าน เช่นกัน

ความประทับใจใน เอเปค 2003 ..... ในสายตา ผู้นำ 20 เขตเศรษฐกิจ รวมถึง คนไทยโดยทั่วไป คือ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, พระที่นั่งจักรีมหาประสาท, พระที่นั่งอนันตสมาคม และ พระราชจริยาวัตรอันสง่างามเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ รวมแม้กระทั่ง ทำเนียบรัฐบาล ล้วนมาจากส่วนที่ ธำรงศักดิ์ศรีของบ้านเมือง จะไม่สามารถนำมา แสดง ได้เลยหากปราศจากพระราชอำนาจใน 2 ลักษณะแรก The right to be consulted และ The right to encourage ดั่งว่า

กระแสของ เอเปค 2003 ..... อาจจะ กลบข่าวบางข่าว บรรทัดนี้ “เซี่ยงเส้าหลง” ขอเตือนความจำให้ ผู้อ่านทุกท่าน ได้รำลึกถึง ความประเสริฐอย่างยิ่ง ของการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่ ธำรงศักดิ์ศรีของบ้านเมือง นี้

นั่นคือใน วันที่ 8 ตุลาคม 2546 ..... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบบูรณาการ หรือ ผู้ว่าฯซีอีโอ ทรงย้ำให้ทุกคนเน้น ประสานงาน-อย่าประสานงา และ อย่าทุจริต พระองค์ทรงรับสั่งว่าในช่วง เศรษฐกิจดีขึ้น ก็จะมี ทุจริตมากขึ้น พระบรมราโชวาทที่ จับใจประชาชนทั่วไป ผ่าน ข่าวในพระราชสำนัก เมื่อค่ำ วันที่ 9 ตุลาคม 2546 ก็คือ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง, แช่งให้มีอันเป็นไป ในพระบรมราโชวาทองค์นี้ยังทรงรับสั่งว่าพระองค์ท่านเป็น พระราชาซีอีโอ และทรงปฏิบัติพระราชกิจมา 50 ปีแล้ว นับตั้งแต่ ปี 2496 ที่ทรงเริ่ม โครงการตามพระราชดำริแห่งแรก ที่ เขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อจากนั้นทรงขยายโครงการไปตาม พื้นที่ทุรกันดารต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงแก้ปัญหาทั้งเรื่อง ดิน, น้ำ, ป่าไม้, ข้อจำกัดในการทำการเกษตรแต่ละพื้นที่ ตลอดจน สร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ใช่หรือไม่ว่านี่คือรูปแบบหนึ่งของ The right to warn นั่นเอง

เป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ ..... ทรงแช่ง เพราะนี่คือ พลังแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ ใครขืน ฝ่าฝืน ก็เตรียมตัว วิบัติ, ฉิบหาย ได้

เป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ คนไทย ..... เสมือนได้มองเห็น พระราชอำนาจสำคัญที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ครบทั้ง 3 ลักษณะ ในเวลาใกล้เคียงกัน

__________________________________________________________

ที่มา :::::
-http://www.manager.co.th/Politics/PoliticsView.asp?NewsID=4630059334635

__________________________________________________________


โชคดีค่ะ

\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล  Mail to น้ำตาล   ����� : 22/10/2003 10:46 AM

 
 
�����Դ��繷��: 1

๏๏๏ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ๏๏๏


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เว็บไซต์ "น้ำตาล" และ เพื่อนๆ
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 22/10/2003 10:51 AM


�����Դ��繷��: 2

เห็นด้วยทุกประการครับ ท่านเซี่ยงเส้าหลงสงทิ

    �� : พี่เก่ง     ����� : 22/10/2003 01:15 PM


�����Դ��繷��: 3


ภาพถ่ายโดย ::::: Stephen Jaffee .... AFP
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงจัดเนคไท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ..... ในหลวงทรงพระราชทานการต้อนรับผู้นำทั้ง 20 เขตเศรษฐกิจ ในฐานะแขกเมือง
ได้ยินเสียงของพระราชินีตรัสกับในหลวงแว่วๆ ว่า ..... วันนี้รู้สึกสนุกมาก
ขณะที่กำลังทรงเดินจูงมือกับในหลวง แบบวิ่งๆนิดๆ เพราะรีบจะส่งผู้นำทั้ง 20 เขตเศรษฐกิจกลับ
ในหลวงกำลังจัดให้ราชวงศ์ยืนส่งแขก แล้วพระราชินียืนผิดที่

น่ารักดีนะคะ ..... ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้

๏ ๏ ๏ ขอให้ทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ
ตลอดกาลนานเทอญ ๏ ๏ ๏


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

เว็บไซต์ "น้ำตาล" และ เพื่อนๆ
\[=^-^=]/ ...... \[=^๐^=]/

    �� : น้ำตาล   Mail to น้ำตาล  ����� : 26/10/2003 04:39 PM


�����Դ��繷��: 4

แหมไม่ค่อยได้เข้ามา เข้ามาทีก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านเลย ก็เพิ่งวันนี้แหละที่ได้เข้ามาอ่านเจอเรื่องนี้พอดี

ในหลวงของเรา ธรรมราชา ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมที่แท้จริง จึงทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขได้ถึงทุกวันนี้ ไม่ใช่รัฐบาลนะครับที่ทำให้พวกเราสงบสุข พระบารมีและคุณงามความดีของท่านที่เป็นกำลังใจให้แก่พวกเราทุกคนเสมอมา

เราทุกคนโชคดีที่เกิดในแผ่นดินไทย และมาพบพระพุทธศาสนา ถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็พยายามช่วยกันทำความดี และสมานสามัคคี ให้คนดีมีอำนาจบริหารบ้านเมือง ให้คนชั่วถอยไป

ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

    �� : นรชาติ     ����� : 2/11/2003 01:11 PM


�����Դ��繷��: 5

อ่านรายละเอียดแล้ว ชอบจังเลย น่ารักมากๆ
ภาพนี้ น่ารักจริงๆ

    �� : ส้มไดอารี่     ����� : 13/11/2003 06:51 PM


�����Դ��繷��: 6

ภาพนี้เห็นแล้วรู้สึกดีมาก อบอุ่นจังเลยคะ

    �� : ลูกสาวคนเก่ง     ����� : 13/12/2003 04:39 PMชื่อ ::
  *
  รหัสผ่าน ::  
 
อีเมล์ ::
 
 
รูปภาพ ::
  ขนาดไม่เกิน 50 Kb
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
ข้อความ ::
  *
  Emotion ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
     
 Search Word:
ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง
และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบ ขอขอบพระคุณ

Copyright © 2001-2002 - nineto.com. All Rights Reserved.